welcome Logistics Department (1)
ตราสัญลักษณ์แผนกวิชา

OUR VISION

วิสัยทัศน์

ทฤษฎีลงลึก ทำงานอย่างมีคุณภาพ ก้าวทัน สถานการณ์โลก

OUR IDENTITY

อัตลักษณ์

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดทักษะวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ

ประกาศ

กำหนดเข้ารับการตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์…. กำหนดเข้ารับการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2564 ขอให้นักเรียน นักศึกษา มาตามเวลาที่กำหนด และสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกัน โควิด-19

ใคร ๆ ก็ถามเรื่องนี้

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เรียนเกี่ยวกับอะไร

เรียนขนส่งอย่างเดียวหรือเปล่า จบแล้วทำอะไรได้บ้าง ?

อย่างที่น้องๆ หลายคนพอทราบมาบ้างว่า สาขาวิชาโลจิสติกส์ นั้น เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ แต่โลจิสติกส์ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้น สายงานด้านนี้ยังรวมไปถึงกระบวนการ วิธีการ การวางแผนสินค้าคงคลัง การจัดเก็บ ควบคุม การบริหารธุรกิจ รวมถึงต้องเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การตลาดเบื้องต้นในการทำธุรกิจอีกด้วย

ความเคลื่อนไหว

ประกาศ 3 นโยบายและ 4 เป้าหมายด้านการพัฒนา

3 นโยบายด้านแผนพัฒนา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1. พัฒนานักเรียน นักศึกษาของแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้มีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านภาษา และเน้นพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพโลจิสติกส์ 2. การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีความหลากหลายด้วยการบูรณาการโดยความร่วมมือจากภาคประชาชนและสถานประกอบการ 3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติและทฤษฎี ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก โดยเฉพาะด้านวิชาชีพ 4 เป้าหมายการพัฒนา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1. พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพด้านการศึกษาโดยพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 2. สร้างผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาระบบ กระบวนการ และทักษะด้านต่างๆ 3. ให้บริการทางวิชาชีพที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการให้เกิดการถ่ายทอดทักษะที่ได้ 3. ให้บริการทางวิชาชีพที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการให้เกิดการถ่ายทอดทักษะที่ได้จากการศึกษาสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือช่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 4. ผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพเป็นผู้มีความ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ตรงต่ความต้องการของตลาดแรงงาน และวิชาชีพ

admin

July 20, 2021

พิธีลงนาม MOU ความร่วมมือทางการศึกษา กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมรูปแบบออนไลน์

พิธีลงนาม MOU ความร่วมมือทางการศึกษา รูปแบบออนไลน์ ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร และ วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีก 13 แห่ง #วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

admin

July 7, 2021

ประชุมหารือร่วมกับสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)

วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร จัดการประชุมหารือร่วมกับสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) ในการเตรียมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร ในสาขาอาชีพ ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง และ สาขาอาชีพ ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า โดยอยู่ภายใต้มาตรการ การป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

admin

June 28, 2021

เติบโตอย่างมีเป้าหมาย

ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง [ คำโปรยที่ยังต้องเขียนต่อ ]

3 นโยบาย

ด้านแผนพัฒนา

และ

กิจกรรม

ส่วนที่จะแสดงโพสต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

การดำเนินการห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ฯ

การดำเนินการห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร เพื่อเตรียมการในการเรียนภาคปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา #แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน #วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

admin

June 9, 2021

หลักสูตรที่เปิดสอน

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ระดับชั้น ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาโลจิสติกส์
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ติดต่อเราที่นี่!